3.3. Kemija

Scientific Glassware For Chemical Background

Ponuđeni su programi osmišljeni tako da razvijaju tvoju darovitost poticanjem tvoje prirodne znatiželje, mašte i kreativnosti zanimljivim aktivnostima u kojima ćeš uživati izučavajući kemiju.

Područja vještina koje ćeš razvijati:

Vještine razmišljanja i samostalnoga učenja

 • Samostalno zaključivanje na temelju kritičkog razmišljanja
 • Samostalnost u istraživanju, otkrivanje novoga, sposobnosti primjene znanja u praksi ( na terenu ) i za nove spoznaje
 • Istraživački duh, istraživanje, otkrivanje novoga, promišljanja, preispitivanje poznatoga, traženje činjenica i korištenje različitih izvora znanja, povezivanje i primjena naučenih sadržaja, kritičko mišljenje
 • Prepoznavanje uzročno-posljedičnih veza, holističko sagledavanjem problema i njegovo razrješavanje induktivno-deduktivnim pristupom, znanstveni i istraživački pristup rješavanju problema, promatranje i uspoređivanje, povezivanje vlastitih zapažanja i promatranih pojava, uočavanje problemskog pitanja i postavljanja hipoteze, iskazivanje vlastitih ideja, kreativno mišljenje i samostalno dolaženje do novih spoznaja i donošenje pouzdanih i valjanih zaključaka te predlaganje konstruktivnih i inovativnih rješenja za konkretne probleme

Tehničke vještine

 • Samostalno osmišljavanje i provođenje pokusa, predviđanje rezultata pokusa i samostalno analiziranje rezultata
 • Uočavanje kemijskih procesa i promjena
 • Spretno i sigurno izvođenje praktičnih kemijskih pokusa
 • Ispitivanje indikatornih svojstava otopina
 • Rekonstruiranje mikroskopske slike disocijacije soli
 • Primjena kemijskog računa na salinitet i množinu tvari
 • Određivanje i matematički izračun masenog dijela sastojaka u vapnencu te volumnoga udjela kisika u vodi pri određenoj temperaturi

Vještine suradnje

 • Sposobnost izražavanja, korištenje svojih komunikacijskih i suradničkih vještina, istraživanje i iskazivanje vlastitih ideja i razvijanje kritičkog mišljenja
 • Stjecanje iskustva u timskome radu, upravljanju procesima i ljudima
 • Prezentacijske vještine, vještine prikupljanja podataka razgovorom

 

Sažete informacije o ponuđenim programima

 • Istraživanje svojstava otopine indikatorima, razlikovati indikatore, ispitati i analizirati svojstva otopina, argumentirati izabrane odgovarajuće ione nastale disocijacijom pojedinih molekula, osmisliti odgovarajuće otopine kiselog, lužnatog i neutralnog svojstva, ispitati i analizirati svojstva otopina, argumentirati izabrane odgovarajuće ione nastale disocijacijom pojedinih molekula, rekonstruirati mikroskopsku sliku disocijacije soli
 • Istraživanje građe, svojstava i međusobnog djelovanja vapnenca, prepoznati vapnenačku stijenu i njegov kemijski sastav, osmisliti, izvesti i objasniti pokus raspada vapnenca, odrediti maseni udio sastojaka u vapnencu, rekonstruirati mikroskopsku sliku disocijacije soli vapnenca
 • Ispitivanje ovisnost temperature o koncentraciji pojedinih sastojaka smjese, praktično odrediti srednju temperaturnu vrijednost, osmisliti i provesti odgovarajući pokus, provjeriti volumni udio kisika u vodi pri određenoj temperaturi, rekonstruirati mikroskopsku sliku disocijacije soli
 • Istraživanje ugljika i njegovih spojeva, objasniti fizikalna i kemijska svojstva ugljika, istražiti zagađenja uzrokovana oksidima ugljika, kritički razmatrati upotrebu fosilnih goriva, pokusima dokazati i da kemijskim reakcijama nastaju nove tvari, osmisliti eksperiment kojim dokazujemo svojstva ugljikovog dioksida, shvatiti kako pojedini čimbenici utječu na zagađenje okoliša, opisati kruženje ugljika i njegovih spojeva u prirodi, istražiti uvjete u kojima se jedan oblik ugljika (grafit) može pretvoriti u drugi (dijamant), izraditi strip o kruženju ugljika i njegovih spojeva u prirodi te utjecaju toga procesa na život na zemlji, istraživačkim radom uvidjeti važnost dijamanta kao važne tehničke sirovine
 • Istraživanje kemijskih elemenata i njihovih spojeva, shvatiti nastajanje oksida nemetala i njihovih kiselina, usporediti nastajanje klorovodične kiseline i sumporne kiseline
 • Istraživanje kiselina, jakost različitih kiselina, njihova kiselost i lužnatost, uspoređivanje reaktivnosti različitih kiselina, reaktivnost različitih kiselina i električnu vodljivost različitih tvari
 • Istraživanje kiselih kiša, analizirati uzroke i posljedice globalnih ekoloških problema uvjetovanih djelovanjem kiselih kiša, povezati povećanu emisiju ugljikova(IV)oksida u atmosferi i promjene klimatskih uvjeta na Zemlji, služeći se stručnom literaturom te mrežnim stranicama istražiti kako se mijenjala količina ugljikovog(IV) oksida od praatmosfere do danas
 • Istraživanje sumporne kiseline, samostalno dizajniranim pokusima dokazati djelovanje sumporne kiseline na organske tvari, analizirati pojedine čimbenike koji utječu na pojavu kiselih kiša, istražiti utjecaj oksida sumpora na pojavu kiselih kiša
 • Istraživanje sumporovog dioksida, istražiti kemiju i simptome trovanja sumporovim dioksidom, objasniti zašto se sumporov dioksid nalazi u zraku
 • Istraživanje kamene soli, istražiti važnost soli kroz povijest i što je sve uzrokovala, samostalno odabirati i koristiti različite izvore znanja, dizajnirati i provesti istraživanja te prikazati rezultate, istražiti cvijet soli
 • Istraživanje nafte, posjetiti benzinsku postaju te prepoznati vrste naftnih derivata koji se prodaju na benzinskoj postaji, raspraviti o posljedicama neopreznog rukovanja naftom i naftnim derivatima te načinima zaštite od mogućih opasnosti, istražiti putem mrežnih stranica kako se more čisti od nafte, samostalno istražiti koji su to obnovljivi izvori energije
 • Istraživanje EE otpada, samostalno pomoću stručne literature i uporabom mrežnih stranica istražiti koji nam se sve metali nalaze u pametnim telefonima, navesti glavne razloge za recikliranje EE otpada, objasniti kako prepoznati EE otpad i što osiguravamo recikliranjem, rezultate rada prikazati u obliku izvješća
 • Istraživanje halogenih elemenata, obrazložiti alotropske modifikacije kisika, samostalno istražiti koliko alotropskih modifikacija kisika postoji u prirodi, koje su im sličnosti, a koje su razlike, samostalno istražiti opća svojstva kemijskih elemenata 17.skupine periodnog sustava, tzv. halogenih elemenata
 • Istraživanje sode bikarbone, obrazložiti svojstva i praktičnu uporabu soli soda bikarbona u svakodnevnome životu, matematički izračunati masene udjele pojedinih elemenata u soli soda bikarbona
 • Istraživanje natrijeva hidroksida, samostalno istražiti i navesti svojstva natrijeva hidroksida kao i mogućnosti njegove uporabe u raznim djelatnostima, samostalno istražiti opća svojstva kemijskih elemenata 1.skupine periodnog sustava, odnosno alkalijskih metala
 • Istraživanje fosfora i halkogenih elemenata, samostalno istražiti koliko alotropskih modifikacija fosfora postoji u prirodi, koje su im sličnosti, a koje su razlike, istražiti opća svojstva kemijskih elemenata 16.skupine periodnog sustava
 • Istraživanje metala kao biogenih elemenata, navesti metale koji su biogeni elementi odnosno dolaze u sastavu živih organizama te njihove uloge, samostalno istražiti opća svojstva kemijskih elemenata 2.skupine periodnog sustava, odnosno zemno alkalijskih metala.