3.2. Geografija

Ponuđeni su programi osmišljeni tako da razvijaju tvoju darovitost poticanjem tvoje prirodne znatiželje, mašte i kreativnosti zanimljivim aktivnostima u kojima ćeš uživati izučavajući geografiju.

Područja vještina koje ćeš razvijati:

Vještine razmišljanja i samostalnoga učenja

 • Samostalno zaključivanje na temelju kritičkog razmišljanja
 • Samostalnost u istraživanju, otkrivanje novoga, sposobnosti primjene znanja u praksi ( na terenu ) i za nove spoznaje
 • Istraživački duh, istraživanje, otkrivanje novoga, promišljanja, preispitivanje poznatoga, traženje činjenica i korištenje različitih izvora znanja, povezivanje i primjena naučenih sadržaja, kritičko mišljenje
 • Prepoznavanje uzročno-posljedičnih veza, holističko sagledavanjem problema i njegovo razrješavanje induktivno-deduktivnim pristupom
 • Znanstveni i istraživački pristup rješavanju problema, promatranje i uspoređivanje, povezivanje vlastitih zapažanja i promatranih pojava, uočavanje problemskog pitanja i postavljanja hipoteze, iskazivanje vlastitih ideja, kreativno mišljenje i samostalno dolaženje do novih spoznaja i donošenje pouzdanih i valjanih zaključaka te predlaganje konstruktivnih i inovativnih rješenja za konkretne probleme

Tehničke vještine

 • Dnevno praćenje službenih podataka na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)
 • Korištenje informacijskih tehnologija u prikupljanju, obradi, analizi i prikazivanju podataka u geografiji
 • Orijentiranje u prostoru uz pomoć karte i kompasa
 • Terensko promatranje, istraživanje, pisanje dnevnika terenske nastave , dokumentiranje fotografijom, uzimanje uzoraka vode, tla i stijena, izvođenje pokusa, mjerenje, određivanje geografskih koordinata pomoću GPS uređaja, prikupljanje podataka od lokalnog stanovništva
 • Izrada geološke karte, klimatskih karata i klimadijagrama, infografike površinskih reljefnih oblika, hidrografske karte, topografskih karata, zemljovida i tematskih karata zaštićenih područja

Vještine suradnje

 • Sposobnost izražavanja, korištenje svojih komunikacijskih i suradničkih vještina, istraživanje i iskazivanje vlastitih ideja i razvijanje kritičkog mišljenja
 • Stjecanje iskustva u timskome radu, upravljanju procesima i ljudima
 • prezentacijske vještine, vještine prikupljanja podataka razgovorom, uvjeravanja i debatiranja

 

Sažete informacije o ponuđenim programima

 • Istraživanje geoloških obilježja zavičaja, osnovnih karakteristika geoloških razdoblja Zemlje, razlikovanje stijena po postanku, izrada geološke karte Zadarske županije
 • Istraživanje klimatskih obilježja Primorske Hrvatske korištenjem IKT, istražiti i usporediti osnovne značajke klimatskih elemenata (padaline, vjetar, temperatura zraka, tlak zraka) Poreča i Zadra, objasniti važnost klimatskih faktora (reljef, udaljenost od mora, geografska širina) na klimu Primorske Hrvatske, izraditi graf mjesečnog hoda temperature zraka i padalina Zadra i Poreča, Izraditi klimatski dijagram Zadra i Poreča, izraditi klimatsku kartu Primorske Hrvatske s pripadajućim klimatskim dijagramima Zadra i Poreča
 • Istraživanje krških reljefnih oblika Primorske Hrvatske, terensko promatranje i izvođenje pokusa uz pomoć klorovodične kiseline (HCl), istraživanje procesa nastanka različitih površinskih krških reljefnih oblika, uočiti i objasniti važnost vode u krškim područjima, pronalaženje uzoraka stijena površinskog i podzemnog reljefa, fotografiranje, prepoznavanje i sistematizacija
 • Istraživanje prirodne baštine Zadarske županije, definirati i razlikovati kategorije zaštite prirode, istražiti koje kriterije prirodni krajolik treba zadovoljiti kako bi se proglasio zaštićenim područjem, imenovati i klasificirati prema kategorijama zaštite zaštićena prirodna područja Zadarske županije, izraditi tematsku kartu tih područja, odrediti njihove geografske koordinate, prikupiti i usporediti broj zaštićenih područja Zadarske županije s ostalim dalmatinskim županijama. Na temelju prikupljenih podataka izraditi kartodijagram zastupljenosti pojedinih kategorija zaštite prirode po dalmatinskim županijama, predložiti neke od načina gospodarskog iskorištavanja na primjeru jednog zaštićenog prostora koji se temelji na održivom razvoju uz poštivanje stupnja zaštićenosti
 • Istraživanje i prostorno planiranje svoga naselja, opisati način izrade prostornih planova, uočiti i opisati koji su nedostatci prisutni u prostoru naselja, odrediti njegov smještaj, predložiti, kreirati i izraditi novi prostorni plan naselja
 • Istraživanje vode u NP Krka, osnovnih obilježja krških tekućica, istražiti riječne režime, geološka i reljefna obilježja NP Krka te općenito dolinskog reljefa, upoznati biljni i životinjski svijet NP Krka te pronaći poveznicu s klimatskim i hidrografskim obilježjima
 • Istraživanje Nacionalnog parka Krka, uočiti i objasniti konkretne primjere na temelju kojih se može objasniti kako prirodna i kulturna baština utječu na razvoj gospodarstva i turizma, istražiti primjere onečišćenja okoliša, objasniti važnost voda porječja Krke i dovesti ih u vezu sa vodno-resursnom tematikom u Hrvatskoj i šire, samostalno istražiti i na primjerima pokazati kako masovni turizam utječe na prirodnu sredinu, ponuditi vlastite prijedloge za razvoj ekonomskih potencijala uz istodobno i zadržavanje visokog stupnja očuvanosti okoliša, obrazložiti važnost primjene razvijene ekološke svijesti kod gospodarskog vrednovanja prirodne sredine i na potrebu aktualizacije i aktivnog praćenja geografske stvarnosti kroz istraživački rad
 • Istraživanje u Parku prirode Vransko jezero, iz raznih izvora prikupiti podatke o reljefu, klimi, biljnome pokrovu i vodi, analizirati ih, samostalno uspoređivati i kritički promatrati promjene koje su posljedica utjecaja čovjeka ili prirodna pojavnost, predvidjeti moguće daljnje posljedice zaslanjivanja Vranskog jezera zbog sve većeg prodora mora, istražiti moguće negativne efekte lošeg upravljanja područjem Vranskog jezera i predložiti moguće rješenje
 • Istraživanje promjena nastalih razvojem turizma na našoj obali u radnoj strukturi stanovništva, prigrađenosti obale, te pojavi sezonskog karaktera zaposlenosti stanovništva, istraživanje utjecaja čovjeka (turizam, promet, ribarstvo) na problem onečišćenja mora i smanjivanje biološke raznolikosti mora, predvidjeti moguće daljnje posljedice nebrige čovjeka, potaknuti raspravu o tome i kreativno osmisliti poučni plakat