3.1. Fizika

Ponuđeni su programi osmišljeni tako da razvijaju tvoju darovitost poticanjem tvoje prirodne znatiželje, mašte i kreativnosti zanimljivim aktivnostima u kojima ćeš uživati izučavajući fiziku.

Tri područja vještina koje ćeš razvijati:

Vještine razmišljanja i samostalnoga učenja

 • Samostalnost u iznalaženju rješenja
 • Hrabrost u postavljenju nekonvencionalnih rješenja
 • Istraživački duh, istraživanje, otkrivanje novoga, promišljanja, preispitivanje poznatoga, traženje činjenica i korištenje različitih izvora znanja, povezivanje i primjena naučenih sadržaja, kritičko mišljenje
 • Holističko sagledavanjem problema i njegovo razrješavanje induktivno-deduktivnim pristupom
 • Znanstveni i istraživački pristup rješavanju prirodoznanstvenih problema, promatranje i uspoređivanje, povezivanje vlastitih zapažanja i promatranih pojava, uočavanje problemskog pitanja i postavljanja hipoteze, iskazivanje vlastitih ideja, kreativno mišljenje i samostalno dolaženje do novih spoznaja i donošenje pouzdanih i valjanih zaključaka
 • Prijelaz s konkretnog mišljenja na apstraktno mišljenje, prepoznavanje koncepata i razumijevanje prirodnih zakona

Tehničke vještine

 • Pripremanje i provođenje terenskih istraživanja i mjerenja
 • Korištenje pribora za mjerenja raznih fizičkih pojava
 • Metode mjerenja, preciznost u radu i točnost u očitavanju, bilježenju i prikazivanju rezultata, kontrola varijabli
 • Izgradnja matematičkog modela u objašnjenju prirodnih pojava
 • Korištenje informacijskih tehnologija u prikupljanju, obradi, analizi i prikazivanju podataka u fizici
 • Konkretna primjena teoretskih spoznaja

Vještine suradnje

 • Sposobnost izražavanja, korištenje svojih komunikacijskih i suradničkih vještina, istraživanje i iskazivanje vlastitih ideja i razvijanje kritičkog mišljenja
 • Stjecanje iskustva u timskome radu, upravljanju procesima i ljudima
 • Vještine prikupljanja podataka razgovorom, uvjeravanja, debatiranja i prezentiranja

 

Sažete informacije o ponuđenim programima

 • Istraživanje vjetroelektrana: razgovor sa stručnim osobljem vjetroelektrane, uočavanje prednosti i nedostataka vjetroelektrana, utjecaj vjetroelektrana na okoliš, ispitivanje prikladnosti mjesta za njihovo podizanje, računanje fizičkih veličina na temelju dostupnih podataka (snaga, brzina), dizajniranje vjetrenjače koristeći jednostavne materijale i generator
 • Istraživanje energije i zakona o očuvanju energije: mjerenje (uz pomoć vage i metarske vrpce) energije koju loptica pri udarcu preda tlu, grafičko prikazivanje predane energije u ovisnosti o broju udaraca
 • Istraživanje elastičnosti: mjerenje konstante elastičnosti raznih opruga jednostavnim priborom (opruga, dinamometar, ravnalo), osmišljavanje i provođenje pokusa za mjerenje konstante elastičnosti gumice i opruge, grafičko prikazivanje rezultata mjerenja i na milimetarskom papiru
 • Istraživanje gibanja tijela: mjerenje vremena, analiziranje povezanosti promjene brzine, sile i mase tijela, grafikonom prikazati ovisnost prijeđenog puta i vremena, usporediti rezultate grafikona s teorijom, procijeniti budući položaj promatranog tijela, objasniti koncept brzine i vremena, ovisnost prijeđenog puta i vremena, razlikovati stalnu brzinu jednolikog gibanja od srednje brzine nejednolikog gibanja
 • Istraživanje trenja mirovanja, klizanja i kotrljanja: mjerenje faktora trenja između raznih dodirnih površina, ispitivanje veličina o kojima ovisi trenje vodeći računa o kontroli varijabli, grafičko prikazivanje mjernih rezultata, eksperimentalnim mjerenjima vagom i dinamometrom utvrditi faktore trenja za pojedine tvari, uspoređivanje vlastitih podataka s podatcima u priručnicima te objašnjavanje razloga mogućih odstupanja.
 • Istraživanje, objašnjavanje i prikazivanje električnog otpora vodiča: ovisnost otpora vodiča o naponu, ovisnost struje koja teče vodičem, električni otpor trošila, eksperimentalno istraživanje pomoću električnih mjernih uređaja (voltmetar i ampermetar), uočavanje bitnih i zanemarivanje nebitnih varijabli pri proučavanju zakona električnog otpora, objašnjavanje koncepta otpora i Ohmovog zakona, izračunavanje vrijednost otpora vodiča s pomoću vrijednosti napona i struje
 • Istraživanje jednostavnog strujnog kruga: njegovih elemenata, simbola, shematskoga prikaza, sastavljanje strujnog kruga, objašnjavanje električne struje u metalima i elektrolitima, povezivanje električnog napona s energijom jediničnog naboja u izvoru
 • Istraživanje učinaka električne struje: koncept vodiča i izolatora, magnetskog djelovanja i elektromagnetske indukcije
 • Istraživanje i mjerenje električne struje i napona: serijskog i paralelnog spoja, povezivanje koncepata rada i snage